OVK besiktning i Stockholm: Säkerställ din fastighets luftkvalitet

11 mars 2024
Karl Lindgren

editorial

Är du fastighetsägare eller förvaltare i Stockholm? Då är det av största vikt att inte bara se till att din fastighet är fysiskt i gott skick, utan även att inomhusmiljön är säker och hälsosam för de som bor eller arbetar där. Det är här OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll, kommer in i bilden. OVK besiktning i Stockholm är en vital process som säkerställer att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska, vilket inte bara är en fråga om komfort utan också om lagkrav. I denna artikel utforskar vi vikten av OVK besiktning och hur det går till, samt de fördelar och krav som följer med det.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll, en inspektion som enligt svensk lag måste utföras regelbundet på alla typer av fastigheter för att försäkra att ventilationssystemen är tillräckligt underhållna och fungerar korrekt. Syftet med OVK är att förbättra inomhusmiljön genom att säkerställa god luftkvalitet, vilket i sin tur leder till bättre hälsa och ökad trivsel för de som använder byggnaden. Misstänker man brister i ventilationen eller om en fastighet inte klarar av besiktningen, kan det leda till kostsamma följder som kräver omedelbar åtgärd.

Förutom hälsoskäl är det också en miljöfråga. Effektiva ventilationssystem bidrar till lägre energiförbrukning och minskar fastighetens totala koldioxidavtryck. I Stockholm, med sitt varierande klimat och täta stadsmiljö, är det ännu viktigare att ha regelbundna OVK-besiktningar, då städerna ofta är mer utsatta för föroreningar och inomhusluften kan bli dålig utan adekvat ventilation.

Processen för OVK besiktning Steg för steg

När det är dags för en fastighet i Stockholm att genomgå en OVK besiktning, innebär processen en noggrann kontroll av ventilationssystemets prestanda. Det är viktigt att anlita en behörig kontrollant med rätt kunskaper och verktyg för att utföra kontrollen. Her kommer ett översiktligt steg-för-steg om hur processen brukar se ut:

1. Förberedelse: Innan besiktningen tar vid kan det vara en god idé för fastighetsägaren att göra en översyn av eventuella kända problem och säkerställa att det inte finns några hinder som kan försvåra kontrollantens arbete.

2. Kontroll: OVK-kontrollanten kommer att bedöma systemets skick, mäta luftflöden, kontrollera ventilationskanaler och se till att alla delar av systemet uppfyller de fastställda normerna.

3. Dokumentation: Resultatet från kontrollen dokumenteras i en protokoll. Om allt är i ordning utfärdas ett godkänt intyg. Skulle brister ha upptäckts, måste dessa åtgärdas inom en viss tidsram.

4. Uppföljning: Efter att eventuella åtgärder utförts kommer oftast en ny inspektion att ske för att säkerställa att problemen har åtgärdats och att fastigheten nu lever upp till kraven.OVK besiktning i Stockholm

Vilka regler gäller och när ska besiktningen utföras?

I Stockholm, liksom i resten av Sverige, finns det specifika tidsintervaller för när en OVK måste genomföras. För de flesta nyare eller nyligen ombyggda fastigheter ska den första kontrollen ske inom 3 år från byggnadens färdigställande, och därefter varje 6:e år. Äldre fastigheter och vissa typer av byggnader med höga krav på inomhusmiljön kan behöva genomgå besiktningen oftare.

För att OVK besiktning i Stockholm skall vara giltig måste den utföras av en certifierad kontrollant. Denne har rätt att göra rekommendationer angående åtgärder som borde utföras för att upprätthålla en tillfredsställande luftkvalitet.

Fördelarna med att välja en erfaren besiktningspartner

Att genomföra en OVK-besiktning kan tyckas som en formalitet, men dess värde får inte underskattas. Genom att välja en erfaren och pålitlig partner för din OVK besiktning i Stockholm kan du säkra att dina fastigheter inte bara uppfyller de juridiska kraven, utan även främjar en hälsosam och hållbar livsmiljö.

Ett företag som starkt kan rekommenderas för OVK besiktning i Stockholm är Scandvik AB. Med en lång erfarenhet och en invecklad förståelse för de lokala förhållandena kan de garantera att din fastighet får en grundlig och professionell service. Att anlita Scandvik för din OVK besiktning innebär att du väljer en partner som ser till att ditt ventilationssystem presterar sitt bästa, år efter år.

Fler nyheter