Från barnträdgård till förskola

14 februari 2020
lily_hansen

Den typ av förskola som bedrivs i Sverige idag har sina rötter i tysken Friedrich Fröbels koncept kindergarten (barnträdgård) som han skapade år 1837. Vid den tiden fanns i Sverige vad som kallades barnkrubba, en plats där kvinnor som arbetade kunde lämna sina barn över dagen. Skillnaden mellan barnkrubba och Fröbels barnträdgård var att den senare hade ett pedagogiskt syfte, och ämnade förbereda barnen inför skolgången. Fröbels koncept blev erkänt och spred sig under de kommande åren till flera olika länder, bland annat introducerades det i Sverige år 1896. Grundkonceptet utvecklades därefter på olika sätt, och förgrenade sig bland annat ut i olika utbildningsmetoder, som Montessori, Waldorf och Reggio Emilia.

 

Allt fler pedagogiska element

I takt med att allt fler kvinnor blev aktiva på arbetsmarknaden under andra halvan av 1900-talet utvecklades verksamheten runt daghem. Allt fler pedagogiska element infördes under den här perioden, och därför byttes namnet daghem ut mot lekskola eller förskola. Sedan 1990-talet används endast ordet förskola för att benämna den här typen av barnomsorg, eftersom en allt större tyngdpunkt lagts på barnens förberedande utbildning. Förskolans egen läroplan definierar vissa mål för den pedagogiska verksamheten, däremot specificeras inte vilka metoder som ska användas.

Brist på plats eller brist på barn?

De senaste åren har det på vissa håll i Sverige varit svårt för föräldrar att få in sina barn på förskola i tid, på grund av platsbrist. I skollagen står att förskoleplats måste tillhandahållas inom fyra månader från ansökningstillfället. Dock har vissa kommuner haft det svårt att leva upp till detta. År 2019 beräknade Sveriges Kommuner och Regioner att det behöver byggas ungefär 700 förskolor till 2022 för att täcka det allt mer växande behovet. På andra håll, till exempel i Norrköping, har det talats om att stänga ner ett antal förskolor, eftersom antalet barn i förskoleålder har minskat. Ett exempel på en Förskola i Norrköping som fortfarande är öppen är Vindruvan.

Fler nyheter